Paldea Dualtype Pokèmon List

Explore the list of 78 Dualtype Pokémon of Paldea region, perfect to solve the PokeDoku puzzle game or any other Pokèmon Wordle-type games.

Image Name
meowscarada's Pokémon MEOWSCARADA
quaquaval's Pokémon QUAQUAVAL
lokix's Pokémon LOKIX
smoliv's Pokémon SMOLIV
squawkabilly-blue-plumage's Pokémon SQUAWKABILLY-BLUE-PLUMAGE
squawkabilly-yellow-plumage's Pokémon SQUAWKABILLY-YELLOW-PLUMAGE
squawkabilly-white-plumage's Pokémon SQUAWKABILLY-WHITE-PLUMAGE
squawkabilly's Pokémon SQUAWKABILLY
wattrel's Pokémon WATTREL
shroodle's Pokémon SHROODLE
bramblin's Pokémon BRAMBLIN
toedscool's Pokémon TOEDSCOOL
tinkatink's Pokémon TINKATINK
bombirdier's Pokémon BOMBIRDIER
varoom's Pokémon VAROOM
cyclizar's Pokémon CYCLIZAR
glimmet's Pokémon GLIMMET
flamigo's Pokémon FLAMIGO
veluza's Pokémon VELUZA
tatsugiri-droopy's Pokémon TATSUGIRI-DROOPY
tatsugiri-stretchy's Pokémon TATSUGIRI-STRETCHY
tatsugiri's Pokémon TATSUGIRI
great-tusk's Pokémon GREAT-TUSK
scream-tail's Pokémon SCREAM-TAIL
brute-bonnet's Pokémon BRUTE-BONNET
flutter-mane's Pokémon FLUTTER-MANE
slither-wing's Pokémon SLITHER-WING
sandy-shocks's Pokémon SANDY-SHOCKS
iron-treads's Pokémon IRON-TREADS
iron-bundle's Pokémon IRON-BUNDLE
iron-hands's Pokémon IRON-HANDS
iron-jugulis's Pokémon IRON-JUGULIS
iron-moth's Pokémon IRON-MOTH
iron-thorns's Pokémon IRON-THORNS
frigibax's Pokémon FRIGIBAX
wo-chien's Pokémon WO-CHIEN
chien-pao's Pokémon CHIEN-PAO
pawmot's Pokémon PAWMOT
dolliv's Pokémon DOLLIV
arboliva's Pokémon ARBOLIVA
armarouge's Pokémon ARMAROUGE
ceruledge's Pokémon CERULEDGE
kilowattrel's Pokémon KILOWATTREL
grafaiai's Pokémon GRAFAIAI
brambleghast's Pokémon BRAMBLEGHAST
toedscruel's Pokémon TOEDSCRUEL
scovillain's Pokémon SCOVILLAIN
rabsca's Pokémon RABSCA
tinkatuff's Pokémon TINKATUFF
tinkaton's Pokémon TINKATON
revavroom's Pokémon REVAVROOM
annihilape's Pokémon ANNIHILAPE
clodsire's Pokémon CLODSIRE
farigiraf's Pokémon FARIGIRAF
kingambit's Pokémon KINGAMBIT
arctibax's Pokémon ARCTIBAX
gholdengo's Pokémon GHOLDENGO
ting-lu's Pokémon TING-LU
chi-yu's Pokémon CHI-YU
roaring-moon's Pokémon ROARING-MOON
iron-valiant's Pokémon IRON-VALIANT
koraidon's Pokémon KORAIDON
miraidon's Pokémon MIRAIDON
walking-wake's Pokémon WALKING-WAKE
iron-leaves's Pokémon IRON-LEAVES
poltchageist's Pokémon POLTCHAGEIST
okidogi's Pokémon OKIDOGI
munkidori's Pokémon MUNKIDORI
fezandipiti's Pokémon FEZANDIPITI
ogerpon-wellspring-mask's Pokémon OGERPON-WELLSPRING-MASK
ogerpon-hearthflame-mask's Pokémon OGERPON-HEARTHFLAME-MASK
ogerpon-cornerstone-mask's Pokémon OGERPON-CORNERSTONE-MASK
skeledirge's Pokémon SKELEDIRGE
pawmo's Pokémon PAWMO
glimmora's Pokémon GLIMMORA
baxcalibur's Pokémon BAXCALIBUR
dipplin's Pokémon DIPPLIN
sinistcha's Pokémon SINISTCHA