Poison Kanto Pokèmon List

Explore the list of 42 Poison Pokémon of Kanto region, perfect to solve the PokeDoku puzzle game or any other Pokèmon Wordle-type games.