Dragon Kanto Pokèmon List

Explore the list of 5 Dragon Pokémon of Kanto region, perfect to solve the PokeDoku puzzle game or any other Pokèmon Wordle-type games.