Grass Alola Pokèmon List

Explore the list of 14 Grass Pokémon of Alola region, perfect to solve the PokeDoku puzzle game or any other Pokèmon Wordle-type games.