Paldea Monotype Pokèmon List

Explore the list of 47 Monotype Pokémon of Paldea region, perfect to solve the PokeDoku puzzle game or any other Pokèmon Wordle-type games.

Image Name
pawmi's Pokémon PAWMI
sprigatito's Pokémon SPRIGATITO
fuecoco's Pokémon FUECOCO
quaxly's Pokémon QUAXLY
lechonk's Pokémon LECHONK
tarountula's Pokémon TAROUNTULA
nymble's Pokémon NYMBLE
floragato's Pokémon FLORAGATO
crocalor's Pokémon CROCALOR
quaxwell's Pokémon QUAXWELL
oinkologne-female's Pokémon OINKOLOGNE-FEMALE
oinkologne's Pokémon OINKOLOGNE
spidops's Pokémon SPIDOPS
tandemaus's Pokémon TANDEMAUS
fidough's Pokémon FIDOUGH
nacli's Pokémon NACLI
charcadet's Pokémon CHARCADET
tadbulb's Pokémon TADBULB
maschiff's Pokémon MASCHIFF
klawf's Pokémon KLAWF
capsakid's Pokémon CAPSAKID
rellor's Pokémon RELLOR
flittle's Pokémon FLITTLE
wiglett's Pokémon WIGLETT
finizen's Pokémon FINIZEN
orthworm's Pokémon ORTHWORM
greavard's Pokémon GREAVARD
cetoddle's Pokémon CETODDLE
dondozo's Pokémon DONDOZO
gimmighoul-roaming's Pokémon GIMMIGHOUL-ROAMING
gimmighoul's Pokémon GIMMIGHOUL
dachsbun's Pokémon DACHSBUN
naclstack's Pokémon NACLSTACK
garganacl's Pokémon GARGANACL
bellibolt's Pokémon BELLIBOLT
espathra's Pokémon ESPATHRA
wugtrio's Pokémon WUGTRIO
palafin-hero's Pokémon PALAFIN-HERO
palafin's Pokémon PALAFIN
houndstone's Pokémon HOUNDSTONE
cetitan's Pokémon CETITAN
dudunsparce-three-segment's Pokémon DUDUNSPARCE-THREE-SEGMENT
dudunsparce's Pokémon DUDUNSPARCE
ogerpon's Pokémon OGERPON
maushold-family-of-three's Pokémon MAUSHOLD-FAMILY-OF-THREE
maushold's Pokémon MAUSHOLD
mabosstiff's Pokémon MABOSSTIFF