Fairy Monotype Pokèmon List

Explore the list of 23 Monotype Fairy-type Pokémon, perfect to solve the PokeDoku puzzle game or any other Pokèmon Wordle-type games.