Dark Johto Pokèmon List

Explore the list of 9 Dark Pokémon of Johto region, perfect to solve the PokeDoku puzzle game or any other Pokèmon Wordle-type games.